Dược phẩm Pharmedic (PMC) báo lãi quý 2 đạt 17,5 tỷ đồng

Doanh thu trong kỳ của công ty tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Dược phẩm Pharmedic (PMC) báo lãi quý 2 đạt 17,5 tỷ đồng